Library Staff

1 Smt. Archana Pandit Cataloguer
2 Dr. Rekha Rani Sharma Clerk
3 Sh. Satyajeet Mishra Clerk
4 Sh. Gaurav Bhatnagar Clerk
5 Sh. Vivek Kumar Chauhan Clerk
6 Sh. Suresh Prasad Clerk
7 Sh. Shantanu Singh Tyagi Clerk
8 Sh. Pretam Singh Clerk